Trái tim của thành phố
Trung tâm của các điểm di tích và giải trí
Tầm nhìn không hạn chế